Onze school werkt graag samen met ouders. Zo denken onze ouders in de medezeggenschapsraad mee over bijvoorbeeld voorzieningen voor leerlingen. En wordt er meegedacht over de huisvesting en buitenruimten. Daarnaast ondersteunen ouders uit de ouderraad ons bij de organisatie van activiteiten. Bijvoorbeeld de school versieren in kerstsfeer.

Meedenken
School maken we samen. Met de leerkrachten, ouders en de leerlingen. De medezeggenschapsraad (MR) denkt en kijkt mee op school en bestaat uit twee ouders en twee personeelsleden.

Wat is een medezeggenschapsraad?
Elk schoolbestuur is op grond van de Wet Medezeggenschap Scholen verplicht een MR in te stellen. In de MR zitten evenveel leerkrachten/ medewerkers en ouders. De MR komt zes keer per jaar op school bij elkaar. ‘De directeur is op uitnodiging van de MR (gedeeltelijk) aanwezig bij de vergaderingen.

Taken van de MR
De eindverantwoordelijkheid voor de gang van zaken op onze school ligt bij de directie, als onderdeel van de Stichting BOOR. De MR denkt mee met het schoolbestuur en is medeverantwoordelijk voor het welzijn van de leerlingen en het team. Ook het bewaken van de kwaliteit van het onderwijs behoort tot de taken van de MR. De MR is dus de gesprekspartner van de directie.

De medezeggenschapsraad overlegt met de directie over belangrijke schoolzaken, zoals de huisvesting en buitenruimten, de identiteit, onderwijskundige uitgangspunten, het formatieplan, de schoolgids, het schoolplan, buitenschoolse opvang, voorzieningen voor leerlingen, ouderparticipatie, veiligheid, gezondheid en welzijn.

Bevoegdheden van de MR
De medezeggenschapsraad heeft twee soorten rechten: instemmingsrecht en adviesrecht.

Instemmingsrecht
De MR heeft instemmingsrecht over bepaalde zaken zoals het schoolplan, de schoolgids en het schoolreglement. Dat betekent dat de MR de mogelijkheid krijgt om al dan niet in te stemmen met voorgenomen besluiten van de bestuurder. Dat is vastgelegd in de wet en in het reglement.

Adviesrecht
De schooldirectie moet in een aantal gevallen advies vragen over plannen voor de school. Bijvoorbeeld over fusieplannen, het aanstellings- en ontslagbeleid van het personeel, onderwijskundige projecten en verbouwingen en onderhoud.

Vragen over de MR? Of wilt u een onderwerp binnen de MR aan de orde stellen? Mail dan naar mr@jabijloo.nl.

Ouderraad
Onze ouderraad (OR) bestaat uit een leerkracht en diverse ouders. Zij ondersteunen ons bij de organisatie van activiteiten. Denk hierbij aan het versieren van de school in kerstsfeer, het eindejaarsfeest van groep 8 en hand-en-spandiensten in de groepen.

Zij komen een aantal keren per jaar ’s avonds bij elkaar om de activiteiten voor te bereiden en te bespreken. U kunt altijd een keer de vergadering bijwonen om te kijken of u misschien ook lid wil worden. De vergadermomenten zijn via de voorzitter op te vragen via bijlooor@gmail.com.

Notulen MR