Als u een klacht heeft, kunt u terecht bij onze directie, Stichting BOOR of de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs. Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich op zijn gemak voelt bij ons op school.
Wilt u in gesprek met een vertrouwenspersoon, omdat u slachtoffer bent geworden van ongewenst gedrag? Stichting BOOR heeft drie externe vertrouwenspersonen bij wie u terecht kunt.

Klachten
Het kan voorkomen dat u ergens niet tevreden over bent, of een klacht heeft. Als ouder en/of leerling, werknemer, of als u anderszins deel uitmaakt van Stichting BOOR of de aangesloten scholen. Dan kunt u dit laten weten. De directie van de school(locatie) waarover u een klacht heeft, gaat graag met u in gesprek hierover en zal steeds bevorderen dat een gesprek volgt tussen u en degene tot wie de klacht zich richt.

Leidt dat niet tot een oplossing kunt u zich wenden tot het bestuur, Stichting BOOR. Aan Stichting BOOR is een klachtfunctionaris verbonden: mr. Marjel Sterrenberg. Uw klacht kunt u per e-mail sturen naar: klacht@stichtingboor.nl, met vermelding van uw naam, het e-mailadres waarop u bereikbaar bent en uw telefoonnummer. De klachtfunctionaris neemt vervolgens contact met u op.

LKC
Stichting BOOR is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC). U kunt te allen tijde een klacht indienen bij de LKC. Als u niet daaraan voorafgaand de stap naar de school of Stichting BOOR heeft gemaakt, spant de LKC zich in om dit contact alsnog tot stand te brengen. Meer informatie over de werkwijze van de LKC is te vinden op deze website.

Vertrouwenspersonen
Stichting BOOR heeft drie externe vertrouwenspersonen. Medewerkers, ouders, leerlingen en anderen die een taak hebben op school of binnen het bestuur kunnen bij hen terecht wanneer ze onverhoopt slachtoffer zijn geworden van ongewenst gedrag. Zoals discriminatie, pesten, (seksuele) intimidatie, agressie en geweld.

De externe vertrouwenspersoon biedt opvang, begeleiding en nazorg. Ook als een medewerker het vermoeden heeft van een misstand binnen onze organisatie kan hij of zij terecht bij de externe vertrouwenspersoon.

Contactgegevens vertrouwenspersonen

Centraal meldpunt Vertrouwensinspecteurs
Voor klachten op het gebied van (seksueel) geweld, intimidatie, discriminatie, onverdraagzaamheid, radicalisering en dergelijke kunt u ook contact opnemen met het landelijk meldpunt vertrouwensinspecteurs via 0900-1113111.

Een gedetailleerde beschrijving van rol en taken van:

  • de klachtfunctionaris
  • de externe vertrouwenspersonen
  • de landelijke klachtencommissie
  • de vertrouwensinspecteurs

zijn beschreven in de geldende klachtenregeling van stichting BOOR.