Wij stemmen ons handelen en de manier van leren af op ieder kind. Zodat iedereen zijn doel bereikt. Iedereen krijg bij ons dezelfde kansen. Ongeacht godsdienst of levensovertuiging, seksuele voorkeur, etniciteit, politieke overtuiging of welk ander onderscheid dan ook.

Onze kernwaarden zijn: zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerking. Naast onze eigen kernwaarden komen ook de vijf kernwaarden van Stichting BOOR terug in ons onderwijs: maximale talentontplooiing, actieve pluriformiteit, nieuwsgierig, betrokken en toekomstgericht, naleving van kinderrechten en een sterke binding met de samenleving.

Dit is waar we voor staan
Ons onderwijs is gericht op de totale ontwikkeling van kinderen. Op het gebied van kennis, maar ook sociaal, emotioneel, creatief en fysiek. Wij bereiden onze leerlingen zo goed mogelijk voor om zelfstandig en gelukkig in de maatschappij te kunnen staan.

We kijken met aandacht naar de kinderen. Dit doen we door ons handelen en de manier van begeleiden af te stemmen op ieder kind. Zodat iedereen zijn doel bereikt.
Onze kernwaarden zijn: zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerking.

Duidelijkheid
Wij leren de kinderen zelf denken, voelen en handelen. Zo worden zij later veerkrachtige volwassenen die keuzes kunnen maken waar ze gelukkig van worden. Wij geven de kinderen duidelijke doelen en kaders op school, dat wat ze nodig hebben hun taak succesvol uit te voeren, te kunnen leren en zich te ontwikkelen. Onze leerkrachten hebben duidelijk in beeld op welk niveau de kinderen instructie en begeleiding nodig hebben. Voor kinderen die verder zijn in hun ontwikkeling is er de Leertuin voor een verdiepend aanbod en bijbehorende begeleiding.

Verantwoordelijkheid
Elk kind is verantwoordelijk voor zichzelf en neemt ook zijn verantwoordelijkheid in de groep. In samenwerking met anderen oefenen kinderen verantwoordelijk te zijn voor hun eigen denken en handelen. Maar ook voor het samenwerken met de ander.

Samenwerking
Alleen ga je sneller, samen kom je verder. Zo leren wij op de Jan Antonie Bijloo. In het dagelijkse leven moet je kunnen samenwerken met anderen om resultaat te halen. Soms ook met mensen die je niet zelf hebt uitgekozen. Leren samenwerken begint op school. Met de juf of meester, op het schoolplein en vooral in de klas met kinderen uit dezelfde groep.

Op deze praatplaat ziet u in een oogopslag onze kernwaarden.

Onze gouden schoolregels
Als team werken we samen aan het voorkomen van ongewenst gedrag en gedragsproblemen. Ons schoolteam doet dit op vier manieren:

  • Onze kernwaarden en Gouden Schoolregels zijn zichtbaar en herkenbaar in iedere ruimte op school.
  • Duidelijk maken welk gedrag de leerkracht verwacht van het kind, dit in iedere situatie uitspreken en hier ook op handelen.
  • Gewenst gedrag van het kind toejuichen.
  • Duidelijk en consequent reageren op ongewenst gedrag in de klas en op school.

Door zo met elkaar te werken, ontstaat verbinding en een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dat zorgt voor regels en afspraken die iedereen kent en waar iedereen elkaar op kan aanspreken.

Op deze praatplaat staan onze belangrijkste regels.