Op de Jan Antonie Bijloo zetten we iedere dag, in iedere situatie pro actief in op realiseren van en behouden van een fijn schoolklimaat. We streven ernaar dat alle kinderen zich veilig voelen en het beste uit zichzelf kunnen halen. Hierbij stimuleren we in alle situaties gewenst gedrag bij alle leerlingen en zorgen we ervoor dat iedereen die bij onze school betrokken is op de hoogte is van onze kernwaarden, schoolregels en afspraken.

Dit doen we door:

  • Onze verwachtingen te bespreken met ouders en verzorgers tijdens een rondleiding, oudergesprekken en andere contactmomenten;
  • Helder onze verwachtingen over gedrag uit te spreken;
  • Verwachtingen en afspraken te visualiseren;
  • Gewenst gedrag positief te bekrachtigen;
  • Duidelijk en consequent reageren op ongewenst gedrag in alle situaties op school;
  • De wijze waarop de klas en school is ingericht en georganiseerd.

Door met elkaar te werken vanuit onze visie, onze kernwaarden (en concrete gedragingen), onze doelen en de daarbij geformuleerde Gouden Schoolregels is er een duidelijke richting aan het handelen van alle betrokkenen in de school. Onze kernwaarden en Gouden Schoolregels zijn uitgewerkt in praatplaten en hangen zichtbaar in iedere ruimte in de school.

Van belang is dat iedereen die bij onze school betrokken is hiervan op de hoogte is en deze ook onderschrijft. Iedereen mag en moet elkaar hierop kunnen aanspreken.

Voor iedereen moet school een veilige en vertrouwde plek zijn, waar je graag naartoe gaat. Een voorwaarde hiervoor is dat we open en respectvol zij naar elkaar en elkaars opvattingen. Discriminatie of pestgedrag accepteren wij niet. We zijn hier alert op en doen er alles aan dit te voorkomen. Wanneer blijkt dat hier sprake van is op onze school dan zullen we handelen. Meestal lost de school het probleem samen met de betreffende kinderen of personeelsleden op. In sommige situaties is er iets anders nodig. De school heeft hiervoor een gedragsprotocol waarin staat beschreven welke regels er zijn, hoe we handelen en hoe we met ouders communiceren.

Hierin beschrijven wij een stappenplan dat in werking treedt als wij merken dat er sprake is van incidenteel of structureel ongewenst en/of grensoverschrijdend gedrag.

Dit stappenplan moet iedereen duidelijk maken welke stappen er genomen worden bij grensoverschrijdend gedrag. Het protocol wordt besproken binnen het team en met de MR.

Dit document is als document op deze website te vinden.