Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad op de JA Bijloo bestaat uit drie ouders en drie personeelsleden.

Ouders: Serhab Robey, Lejla Vandic (secretaris), Eric Ramrattan(voorzitter)

Personeel: Marlous Maat, Sirley Balgobind,  Patricia Visser

 

Wat is een medezeggenschapsraad?

Elk schoolbestuur is op grond van de Wet Medezeggenschap Scholen  verplicht een MR in te stellen. De MR bestaat bij het basisonderwijs uit een gelijk aantal vertegenwoordigers van personeel en ouders, ofwel: een personeels- en een oudergeleding.
De MR komt 5 keer per jaar bij elkaar. Tijdens deze vergaderingen is ook de directeur voor een deel aanwezig.

Vergaderdata 2020-2021

12-10-2020

30-11-2020

18-01-2021 

19-04-2021

14-06-2021

Taken van de MR

De eindverantwoordelijkheid voor de gang van zaken op de school ligt bij het bevoegd gezag (BOOR). De WMS regelt dat de MR meedenkt met het bestuur, zijn besluiten toetst en medeverantwoordelijkheid draagt voor het welzijn van de leerlingen en het team. Ook het mede bewaken van de kwaliteit van het onderwijs behoort tot de taken van de MR . De MR functioneert dus op het niveau van het schoolbestuur, ofwel: is zijn gesprekspartner.
De medezeggenschapsraad overlegt met de directie over belangrijke schoolzaken, zoals de 
de huisvesting en buitenruimten, de identiteit, onderwijskundige uitgangspunten, het formatieplan, de schoolgids, het schoolplan, buitenschoolse opvang, voorzieningen voor leerlingen, ouderparticipatie, veiligheid, gezondheid en welzijn.


Bevoegdheden van de MR

De medezeggenschapsraad heeft twee soorten rechten: instemmingsrecht en adviesrecht.

Instemmingsrecht
De MR heeft instemmingsrecht over die zaken die voor haar van wezenlijk belang zijn. Een aantal voorbeelden zijn hiervoor al genoemd. De zaken, waarover de MR instemmingsrecht heeft, zijn vastgelegd in de wet en in het reglement. Bijvoorbeeld: het schoolplan, de schoolgids en het schoolreglement.

Adviesrecht

De directie moet in een aantal gevallen advies vragen over de plannen met de school. Bijvoorbeeld over fusieplannen, het aanstellings- en ontslagbeleid van het personeel, onderwijskundige projecten en verbouwingen en onderhoud.

Naast de hierboven genoemde belangrijke schoolzaken worden iedere vergadering ook actuele onderwerpen op de agenda geplaatst. Mocht u interesse hebben in onze agenda, of een punt op de agenda plaatsen dan kan dat via de mail. 

Wilt u contact met ons?
Heeft u vragen over de MR? Spreek dan een van ons aan.
Dat kan iemand van het personeel zijn, maar ook één van de ouders.
Wij staan u graag te woord. Mocht u interesse hebben in onze agenda, of een punt op de agenda willen plaatsen dan kan dat via de mail. Ook zijn de notulen van de MR vergadering op te vragen via de mail.

We zijn bereikbaar via:
mr@jabijloo.nl

 

Terug

Rodaristraat 31-33

3066 LA Rotterdam

010-4200811

info@nulljabijloo.nl