Ziekmelding / verlof aan vragen

Ziekmelding / verlof aan vragen

Als uw kind om welke reden dan ook de school niet kan bezoeken of als uw kind later komt dan moet u dit zo spoedig mogelijk melden. Dit dient u telefonisch te doen tussen 7.45 en 8.30 uur of voor 8.30 uur via onze app.

Bij afwezigheid zonder bericht of te late ziekmelding wordt contact opgenomen met u. De school is verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar.

De leerplichtige leeftijd voor kinderen is vijf jaar. Dit betekent, dat u uw kind vanaf deze leeftijd niet zomaar thuis mag houden. In voorkomende gevallen zult u dus verlof moeten aanvragen. 

Bij het beoordelen van een verlofaanvraag worden de volgende richtlijnen aangehouden, te weten:

…Verlof voor bezoek aan huisarts, ziekenhuis, therapie of tandarts

Zo’n bezoek hoeft u slechts mede te delen aan de betrokken groepsleerkracht, of u geeft de afwezigheid telefonisch door tussen 7.30 en 8.30 uur. We vragen u wel om dergelijke afspraken zoveel mogelijk buiten schooltijd te maken. Dit zal echter niet altijd lukken. Indien de afspraak toch onder schooltijd valt, dan bent u verplicht om uw kind op school te komen ophalen. We sturen in principe geen kinderen alleen naar huis. 

…Verlof voor huwelijken, jubilea, begrafenissen, religieuze feestdagen en dergelijke

U kunt voor deze verloven een verlofaanvraagformulier verkrijgen bij onze administratie.

…Verlof voor vakantie

Voor vakantieverlof buiten de reguliere schoolvakanties kan slechts in uitzonderingsgevallen toestemming gegeven worden. Ook hiervoor kunt u een verlofaanvraagformulier verkrijgen bij onze administratie. Het verzoek dient minstens zes weken voor aanvang van het gevraagde verlof ingediend te worden. De directie is op dit punt gebonden aan afspraken met de leerplichtambtenaar van de Gemeente Rotterdam.

Op de website van de gemeente kunt u de volledige informatie terugvinden. 

http://www.rotterdam.nl/extraverlofvoorleerplichtigen:leerplicht

 

Terug

Rodaristraat 31-33

3066 LA Rotterdam

010-4200811

info@nulljabijloo.nl